Inspektor danych osobowych

08.06.2018

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt: Małgorzata Andrzejewska

e-mail:m.andrzejewska.gbp@gmail.com

84/6870480
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

Klauzula Informacyjna
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli

1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Biłgoraju z/s w Soli, Sól 87,23-400 Biłgoraj, zwana dalej Biblioteką. 

2.    Jeśli Czytelnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w Bibliotece, a także przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, może się skontaktować się z ustanowionym w Bibliotece Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:  

3.   Biblioteka może przetwarzać dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust.1 a) b) c) e) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

oraz

  • w związku z zadaniami nałożonym na Bibliotekę ustawą  z  dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), w szczególności w związku z art. 4, art. 5, art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o bibliotekach,
  • w związku z zadaniami nałożonymi ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej ((Dz.hU. Nr 88, poz. 439))

4.     Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:

  • realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

 5.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Deklaracji, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL.   

6.  Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

8.  Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.

9.  Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.

10. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane.
W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 2 lata, dane zostaną usunięte z systemu.

11. Czytelnikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych, które można dostać poprzez złożenie informacji na pocztę: m.andrzejewska.gbp@gmail.com

12. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Czytelnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Czytelnik dostarczył administratorowi.

13. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary).

 

 


czytaj dalej...

Pociąg do czytania

01.06.2018

  W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli przygotowała dla najmłodszych czytelników przejażdżkę „Pociągiem do czytania”. Jest to inicjatywa przygotowana we współpracy z Fundacją Fundusz...


czytaj dalej...

Radość Czytania 2018 - wyniki

25.05.2018

Siedemnasta edycja konkursu "Radość czytania" odbyła się w ramach „TYGODNIA BIBLIOTEK 2018” pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Komisja w składzie Halina Olszewska i Ewa Bordzań wyłoniła zwycięzców eliminacji gminnych, a zarazem zakwalifikowała do etapu...


czytaj dalej...

Spotkanie z Rafałem Witkiem

21.05.2018

Dyskusyjny Klub Książki działający przy naszejBibliotece zaprosił Rafała Witka na spotkanie autorskie, które odbyło się 17 maja 2018 r., w Zespole Szkół w Soli. Rafał Witek jest autorem książek i słuchowisk dla dzieci, współpracuje z pismem...


czytaj dalej...

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2018

11.05.2018

 Trwa  Tydzień Bibliotek czyli program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkręślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,  edukacji oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem: „(Do)Wolność Czytania”.  Nasz program na Tydzień Bibliotek:

- 17 maja - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem

- 18 maja - Radość Czytania - Konkurs pięknego czytania

- 22 maja - "Pociąg do czytania" - plenerowa akcja czytelnicz dla dzieci 

    


czytaj dalej...

Warsztaty wykonywania palm i ozdób wielkanocnych

26.03.2018

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo życia nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, natomiast tradycje ludowe upamiętniają...

czytaj dalej...

Wiosna w poezji

26.03.2018

Włącz poezję -poetyckim słowem witana wiosna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli Światowy Dzień Poezji – 21 marca a jednocześnie pierwszy dzień kalendarzowej wiosny a że przyroda potrafi zaskoczyć, to naprawdę była wiosna kalendarzowa bo na dworze...


czytaj dalej...